malyeuropejczyk.edu.pl

Metody pracy

Metody i  techniki pracy z dziećmi

Metody i formy pracy dobierane są zgodnie z rozpoznanymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi,  możliwościami psychofizycznymi dzieci oraz ich zainteresowaniami. Przy wyborze programów pracy kierujemy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu  na twórcze, radosne bycie sobą.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza  Przedszkola Dwujęzycznego Mały Europejczyk opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod  i technik pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Prace w grupach opieramy  o własne plany działań:

- wychowawczy

- adaptacyjny

- logopedyczny

- pracy z dzieckiem zdolnym

Wykorzystujemy następujące metody pracy:

- Samodzielnych doświadczeń

- Uprzystępniania sztuki 

- Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne

 - Nauki matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej 

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- Odmienna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak

- Metoda symultaniczno - sekwencyjna wg prof. J. Cieszyńskiej

- Projektów

- Pedagogika zabawy

- Elementy pedagogiki Marii Montessori

- Metodę Klanzy -pedagogikę zabawy

- Metodę aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss

-  Drama

-  Relaksację

-  Metodę twórczego ruchu Carla Orffa